ہزار داستان – مستنصر حسین تارڑ

ہزار داستان – مستنصر حسین تارڑ

m-bathak.com-1421418768mustansar-hussain-tarar

l-bathak.com-1452051962mus

Source:

http://www.bathak.com/column/column-mustansar-hussain-tarar-jan-6-2016-52390